VISIE- EN BELEID 2020-2040 | GEZONDHEIDSZORG IN DE 21ste EEUW

Wij leven inmiddels 20 jaar in de 21ste eeuw, onze gezondheidszorg (organisatorisch) echter nog steeds in de 20ste eeuw. Op inhoudelijk niveau doet Nederland mee met de beste landen van de wereld, organisatorisch is de gezondheidszorg nog niet 21ste eeuw proof.

In het rapport van Stichting IGZ Plus wordt hier uitgebreid op ingegaan. Download het Rapport: "Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg". De Vitaliteit Groep deelt de visie in dit rapport.20200404 Visie- en beleid Vitaliteit Groep Connecting V2 800P BASIS Organisatie Gezondheidszorg


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG: EEN KWESTIE VAN ANDERS ORGANISEREN

Het rapport van Stichting IGZ Plus geeft aan dat de organisatie van de huidige gezondheidszorg tekortschiet. De vragen zijn: wat is er nu mis en wat dient te worden veranderd. Hoofdstuk 4 (van het rapport) benoemt alle kernpunten, de 3 belangrijkste punten:

1. Gezondheidszorg uitbreiden naar 3 hoofddomeinen
2. Van gevolgbestrijding naar oorzaak en gevolg
3. Parallelle aanpak i.p.v. serieel

Ad 1. De uitbreiding van de gezondheidszorg heeft geresulteerd in de naam Leefstijl Gezondheidszorg. De drie domeinen zijn: mentale gezondheidszorg, fysieke gezondheidszorg en onze dynamische omgegeving. Deze 3 domeinen en de onderlinge samenhang worden in hoofdstuk 5 t/m 8 van het rapport omschreven, net als hun rol binnen Leefstijl Gezondheidszorg.

De essentie van het samenvoegen van deze 3 domeinen is dat in een groot deel van de gevallen van ziekte er geen directe oorzaak is aan te wijzen. Dit betekent dat zorgcosnumenten een langere begeleiding en/of behandeling krijgen dan nodig. Daarnaast is het zo dat veel zorgconsumenten na het behandelingstraject weer (dezelfde) klachten krijgen. 

Onze huidige gezondheidszorg wordt daardoor duurder dan nodig en de zorgconsument blijft langer ziek. De oplossing is om de gezondheidszorg anders te organiseren en een ander intake-instrument te hanteren: het VitaliteitQuotiënt.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF KleinKapitaal

Ad 2. Gevolgbestrijding is zo oud als de zorg oud is. De arts ziet een probleem, behandelt de klacht en stuurt de patiënt naar huis. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg wordt er breder geacteerd, naast het gevolg wordt aandacht besteed aan de oorzaak of oorzaken. 

Ad 3. In de praktijk blijkt dat er vaak meerdere oorzaken en meerdere klachten zijn dan de ene klacht die behandeld wordt. Dit komt door het ontbreken van een universele intake voor alle klachten binnen de 3 hoofddomeinen en de daarbij behorende 11 subdomeinen. Door dit intake-instrument kan de reguliere gezondheidszorg de komende jaren (jaarlijks) 5-20 miljard euro besparen, geld wat weer kan worden ingezet voor betere inhoudelijke zorg.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4HOE ANDERS ORGANISEREN

Om deze omslag te realiseren in de komende 20 jaar is het goed de pagina Definities Leefstijl Gezondheidszorg te lezen. Door de definities scherp te stellen, wordt duidelijk hoe er anders georganiseerd kan worden. De grootste stap is het realiseren van bewustzijn bij alle zorgconsumenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en (lokale) overheid, kennis delen en zorgverleners opleiden.

Tijdens het opleidingstraject van ruim 1 miljoen zorgverleners, wordt de nieuwe structuur van Leefstijl Gezondheidszorg, stap voor stap lokaal en regionaal, gerealiseerd. In 2030 kan in het grootste deel van Nederland Leefstijl Gezondheidszorg gerealiseerd worden.