Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) raakt alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland. Bij de geboorte wordt een Nederlander zorgconsument (via zijn ouders) en bij het ouder worden stijgt doorgaans, logischerwijs, het gebruik van IGZ+ zorg voor de zorgconsument.

Iedereen is dus een zorgconsument. Schoolgaand, werkend of niet werkend, zelfstandig of niet zelfstandig wonend, jong en oud, van arm tot rijk, vrouwen en mannen. Iedere zorgconsument heeft vroeg of laat (bepaalde) zorg nodig. Of dat nu fysiek, mentaal of in het kader van de omgevingsfactoren is (zoals gedefinieerd door IGZ+).

Kernwoorden voor Vitaliteit Groep Nederland zijn in het kader van advisering en begeleiding: oorzaak & gevolg, cliëntgerichtheid en samenwerking.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie ADVISERINGAdvisering | Organisaties - Ondernemingen - Overheid

Psychische klachten waren in 2016 voor het eerst in meer dan 50% van de gevallen de oorzaak van ziekteverzuim. Waarschijnlijk zal dit percentage de komende jaren stijgen, mede door de grote toename van stressgerelateerde klachten (zoals burn-out) binnen organisaties. Tijd voor een andere aanpak voor werkgevers; organisaties, ondernemingen en de overheid.

Een organisatie of onderneming heeft per definitie doelstellingen. De vitaliteit van de medewerkers staat over het algemeen niet in de top 3 van deze doelstellingen. Sinds het nieuwe millennium besteden wel steeds meer organisaties extra aandacht aan de oorzaken van ziekteverzuim. De Vitaliteitfactor kan daarbij een grote rol spelen. Het gaat niet alleen om analyse van ziekteverzuim, bij een goede organisatie zou het moeten gaan om ‘hoe voorkom ik ziekteverzuim’, oftewel: een preventieprogramma.

Vitaliteit Groep Nederland heeft hiervoor een programma ontwikkeld, waarbij collectief de Vitaliteitfactor wordt ingezet om tot een Vitaliteit Analyse van de organisatie te komen. Vitale medewerkers presteren beter, waardoor (al dan niet commerciële) doelstellingen worden behaald.


Advisering Vitaliteit Consultant 003


Werkwijze advisering

Met de advisering van Vitaliteit Groep Nederland wordt de organisatie een spiegel voorgehouden omtrent vitaliteit en het functioneren van directie, management en medewerkers.

1. VF Adviesrapport | Als eerste wordt een adviesrapport geschreven over de huidige situatie van de organisatie als geheel. Dit rapport behelst onder andere inventarisatie van alles wat met vitaliteit te maken heeft, gesprekken met directie, management en medewerkers. Uiteraard is dit een momentopname waarin wordt geconstateerd of een Vitaliteit Analyse noodzakelijk is en in welke vorm de begeleiding zal worden aangeboden.1

2. VF Vitaliteit Analyse | De Vitaliteit Analyse bestaat in de basis uit een collectieve Vitaliteitfactor voor alle werknemers van de organisatie (inclusief directie), een individueel gesprek met iedere werknemer (interview) en in ieder geval twee trainingen. De eerste training wordt gezien als nulmeting van de organisatie en de tweede vindt plaats na de volledige Vitaliteit Analyse. Na de uitvoering van de Vitaliteit Analyse wordt het adviesrapport naast de Vitaliteit Analyse gelegd en vergeleken. Tevens wordt bekeken of de korte termijndoelstellingen van de directie inzake de Vitaliteit Analyse zijn behaald.

De cyclus wordt bij voorkeur uitgevoerd in 3 herhalende delen, bijvoorbeeld in september, januari en juni. Hierdoor ontstaat een volledig beeld. Uit het advies kan voortkomen dat één of meer werknemers individuele begeleiding nodig hebben, trainingen (bijvoorbeeld gedrag) of dat andere instrumenten worden geadviseerd die de collectieve Vitaliteit binnen de organisatie vergroten.

3. VF Vitaliteit Programma | Een Vitaliteit Analyse is een eenmalige actie binnen een organisatie. Echter, omstandigheden wijzigen snel (bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers). Het is raadzaam om als organisatie één of meer werknemers op te leiden tot incompany Vitaliteit Expert (o.l.v. een Vitaliteit Consultant), waardoor de ontstane Vitaliteit(factor) binnen de organisatie wordt gehandhaafd of verbeterd.


Advisering Vitaliteit Consultants 011 600p


Voorwaarden Vitaliteit Analyse

De belangrijkste voorwaarde om het maximale resultaat te bereiken, is dat iedere werknemer van de organisatie vrijwillig participeert. Inclusief directie, leidinggevenden en mensen van personeelszaken of HR. De door de Vitaliteit Groep verkregen informatie wordt alleen gebruikt i.h.k.v. de Vitaliteit Analyse en niet gedeeld met directie, leidinggevenden of anderen binnen de betreffende organisatie.2

Werknemers krijgen hun eigen persoonlijke informatie ter beschikking na en tijdens het onderzoek. Wanneer sprake is van een ‘red flag’ situatie dient de werknemer zich zelf te wenden tot de leidinggevende/directie voor nadere actie, tenzij het een noodsituatie betreft of er gevaar voor de organisatie dreigt.

Werkgevers krijgen alleen collectieve informatie uit de Vitaliteit Analyse en moeten met werknemers zelf in gesprek voor de persoonlijke informatie.

Zelfstandige professionals

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor zzp'ers of zelfstandige professionals met een praktijk. Bij zzp'ers start over het algemeen de begeleiding na het volgen van de 4-daagse opleiding Vitaliteit Expert.


1De kosten van het Adviesrapport worden in mindering gebracht op de prijs van de Vitaliteit Analyse.
2Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werknemer.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 002
          Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters