Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit | Verkort Visie- en Beleidsplan 2019-2022Door jaren van onderzoek is bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten ontstaat door (gebrekkige) fysieke gezondheid en/of (problemen in) de omgeving van degene met klachten. Daarentegenen wordt een belangrijk deel van lichamelijke klachten weer door psychische klachten veroorzaakt. Psychische en lichamelijke klachten hebben een grote invloed op onze omgeving (en vice versa) en hoe de omgeving met de zorgconsument omgaat (bijvoorbeeld stigma). 


De huidige gezondheidszorg, in deze vorm, heeft geen bestaansrecht. Alarmerende berichten van het WHO (World Health Organization)  geeft aan dat de gezondheidszorg een andere koers dient te varen. 


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie MENTAAL


Huidige situatie gezondheidszorg in Nederland

Op dit moment werken de zorg (lichamelijke gezondheidszorg) en de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) onvoldoende met elkaar samen. Er wordt ook te weinig samengewerkt met complementaire hulp- en dienstverlening, zoals maatschappelijk werk, sociale diensten, gemeenten, maar bijvoorbeeld ook financiële (zoals schuldhulpverlening) en juridische dienstverlening (zoals mediation en advocatuur). 

De kosten binnen de gezondheidszorg zijn de laatste 10 jaar verdubbeld naar zo'n 100 miljard en de kosten zorgverzekering (inclusief eigen risico) blijven stijgen. O.a. door de vergrijzing zullen deze kosten de komende jaren (in ieder geval tot 2040) blijven stijgen. 

Naast de stijging van de kosten is de regelgeving gedateerd (sommige samenwerking tussen zorg en ggz is niet toegestaan) en vraagt de ontwikkeling van onze demografie, maar ook de maatschappelijke en sociale invloed op onze gezondheid (zoals sociale media) om een andere aanpak.

Tenslotte; de zorgconsument vraagt om een betere en betaalbare gezondheidszorg. Aan deze vraag kan niet worden voldaan door de huidige gezondheidszorg, terwijl zorgconsumenten het recht hebben om de beste zorg tegen de beste prijs te krijgen. 

Vitaliteit Groep Nederland ondersteunt dan ook de petitie "Het Roer Moet OM", die inmiddels ruim 32.000 handtekeningen heeft vergaard. Bij 40.000 handtekeningen wordt de petitie ingeleverd bij de minister van VWS, teneinde Integrale Gezondheidszorg Plus bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. Teken via onderstaande afbeelding de petitie.


Home Page Het Roer Moet OM Juli 2017 - 700x301 TWITTER


Nieuwe situatie | Integrale Gezondheidszorg Plus

De Vitaliteit Groep heeft de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de definities van Intergrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), vastgesteld door de gelijknamige stichting. De definitie van Vitaliteit is gebaseerd op het omgekeerde van de huidige gezondheidszorg. De hudige zorg kijkt naar 'ziekte en symptomen', terwijl IGZ+ kijkt naar 'oorzaak en gevolg'. Wat zijn de causale verbanden tussen de mentale en fysieke gezondheid en wat is de invloed van de omgeving. Vitaliteit Groep Nederland kijkt naar de algehele vitaliteit, als volgt gedefinieerd:Definitie Vitaliteit

       "De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit
        van leven te optimaliseren, zowel in de privé- als werksituatie."De hoofdgebieden bij de bepaling van Vitaliteit zijn:

Mentale Gezondheid: psychische (geestelijke gezondheid), welzijn/welbevinden en zingeving

Fysieke Gezondheid: lichamelijke gezondheid, voeding en beweging

Omgevingsfactoren: de factor omgeving is nieuw bij het bepalen van de gezondheid (vitaliteit), echter het wel of niet hebben van werk, een goede sociaal-maatschappelijke sitiuatie, het wel of niet hebben van juridische of financiële problemen heeft allemaal invloed op onze mentale en/of fysieke gezondheid.

In onderstaand schema zijn de uitersten op de 11 deelgebieden van de Vitaliteitfactor weergeven. 


20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w nieuw DEFMeer over de Vitaliteitfactor kunt u hier lezen.


 
 Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan. Klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 002          Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001

 Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Beleid WHW zwarte letters 

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters          Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters